ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  • Posted on: 17 June 2014
  • By: advice4u
Rating: 
0
No votes yet

1. Αίτηση, με τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.2. Όταν πρόκειται για πολυκατοικία, αντίγραφο του κανονισμού της από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Όταν πρόκειται για οικήματα στα οποία στεγάζονται έως δυο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.3.Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) ή Άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή Άδεια Διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.4. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.5. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας η του χώρου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπό ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα από διπλωματούχο μηχανικό η υπομηχανικό και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα η ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσης, προοριζόμενος για κατάστημα.6. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ( πρωτότυπη ), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας (Πειραιώς 31).7. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’ κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ‘‘ΟΡΙΣΤΙΚΑ’’, ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος ή ο μηχανικός θα δηλώνει υπεύθυνα <<ότι ο προοριζόμενος χώρος για αμιγή ή μεικτή επιχείρηση προσφοράς διαδικτύου είναι σε μεγαλύτερη απόσταση των 100 μέτρων τουλάχιστον ,σχολειά , φροντιστήρια , παιδικούς σταθμούς, σχόλες κ.ο.κ. >>10.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου «δικαστικής χρήσης», (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου).11.Προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου θα προσκομίζεται το καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Σωματείο .12. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης από την Πολεοδομία. Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕΤα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Κ. ,Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να γνωματεύσει την πληρότητα των υγειονομικών όρων λειτουργίας.Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το Δήμαρχο, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Κατά εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας, επί ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών με απόφαση Δημάρχου και μόνο σε συγγενικά εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού πρόσωπα του κατόχου:Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης του προσώπου στο όνομα του οποίου αυτή εκδόθηκεΣε περίπτωση αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένειαβλέπε και http://www.advice4u.gr  , http://advice-4u.blogspot.gr/Παντελής Παπακωνσταντίνουτηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

DateAdded: 
17/6/2014