ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: Ανώνυμος (χωρίς επαλήθευση)
Rating: 
0
No votes yet

Το   άρθρο   αυτό  , που   αναφέρεται   στην    ενεργειακή   επιθεώρηση   των   κτιρίων ,   τις   ενεργειακές   μελέτες και  τους   ενεργειακούς   επιθεωρητές , είναι   το   πρώτο   μιας   σειράς   άρθρων   που   σκοπεύουν   να   δώσουν   με   περιεκτικό   τρόπο  όλη   τη   σχετική   πληροφόρηση   που  μπορεί  να  ζητήσει   κάθε   ενδιαφερόμενος
ΤΙ   ΕΙΝΑΙ  Η   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΜΕΛΕΤΗ   ΚΤΙΡΙΩΝ

Είναι   η  μελέτη   που  συντάσσεται   από  το   αρχικό   στάδιο   σύνταξης   των  μελετών  του   κτιρίου   ,  παράλληλα   και   σε   σύνδεση   με   την   αρχιτεκτονική   και   την   ηλεκτρομηχανολογική  .  Αποβλέπει     στην   εξασφάλιση   μειωμένων   αναγκών   του  κτιρίου   σε   φωτισμό , ζεστό   νερό   χρήσης  ,   θέρμανση   και   ψύξη  μέσα   από   την   εφαρμογή   των   αρχών   του   βιοκλιματικού   σχεδιασμού  και   τη   χρήση   καινοτόμων  τεχνολογιών   εξοικονόμησης   ενέργειας  αλλά   και   χρήσης  των   διαθέσιμων ανανεώσιμων   πηγών    ενέργειας .
Η   ενεργειακή   μελέτη (  η   μελέτη   θερμικής   απόδοσης  του   κτιρίου  )  απεικονίζει  την   θεωρητική   ενεργειακή  συμπεριφορά   του  κτιρίου   και   συντάσσεται   από    μηχανικό   που   σε   καμία   περίπτωση   δεν   επιτρέπεται   να   είναι  και   ενεργειακός   επιθεωρητής .
Σκοπός  της   μελέτης  είναι   η   διασφάλιση   της   ένταξης   του  νέου   κτιρίου    τουλάχιστον   στην   ενεργειακή   κατηγορία   Β . Απώτερος   επιθυμητός  στόχος  (   σύμφωνα   με  τη  νέα   Οδηγία  της  Ευρωπαϊκής    Ένωσης  ) η   επίτευξη   πλήρους   ενεργειακής   αυτονομίας   κάθε    νέου  κτιρίου   και   η   εξασφάλιση   των   ενεργειακών   αναγκών   του   από   Ανανεώσιμες   Πηγές  Ενέργειας  .
ΠΟΤΕ   ΕΙΝΑΙ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   Η  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ

Η   ενεργειακή  μελέτη   είναι  υποχρεωτική   για   όλα    τα   νέα   κτίρια  ,  εμβαδού   μεγαλύτερου  των   50 τ.μ  , των   οποίων   οι   φάκελοι   θα   υποβάλλονται   στις   πολεοδομίες  για   έκδοση   οικοδομικής   αδείας  από   την   1η Ιουνίου  2010 ,  καθώς  και   για    τα   υφιστάμενα  άνω   των   1000 τμ    όταν   γίνεται   ριζική   ανακαίνιση  .
ΤΙ   ΕΙΝΑΙ   Η   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ   ΤΟΥ   ΚΤΙΡΙΟΥ

Είναι   η   συστηματική   διαδικασία  με  την  οποία  , σε   ένα  υπάρχον  κτίριο, γίνεται
1. καταγραφή   των   πραγματικών  αναγκών  και  καταναλώσεων   ενέργειας
2. εκτίμηση   των   παραγόντων   που   τις   επηρεάζουν
3. αναζήτηση   και   εύρεση  όλων   των  δυνατοτήτων  εξοικονόμησης  ενέργειας
4. ενεργειακή  κατάταξη
5. έκδοση   Ενεργειακού  Πιστοποιητικού   Απόδοσης  Κτιρίου   και
6. υπόδειξη   πρακτικά    εφαρμόσιμων  τρόπων  για   βελτίωση   της   ενεργειακής   συμπεριφοράς  και  επίδοσης  του   κτιρίου   .
Η επιθεώρηση  και  πιστοποίηση  της  ενεργειακής   απόδοσης  του   κτιρίου   μπορεί  να   γίνει    με  συνοπτική   η   εκτενή   μέθοδο .
Η   συνοπτική  επιθεώρηση   εφαρμόζεται  ,ύστερα  από   σύντομη  αυτοψία ,  σε   κτίρια  με   εμβαδόν   μικρότερο   των   1000 τμ , ενώ   η   εκτενής   στα   μεγαλύτερα   και   με   υποχρεωτική   χρήση   κατάλληλων  φορητών   οργάνων   μέτρησης  .
ΠΟΤΕ   ΕΙΝΑΙ   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   Η   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ    ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Στα   νέα   κτίρια , που   κτίσθηκαν   σύμφωνα  με   εγκεκριμένη    ενεργειακή   μελέτη   και   στα   οποία   με  την   αποπεράτωσή   τους   έχει   εκδοθεί   ενεργειακή   ταυτότητα  ,  η  ενεργειακή   επιθεώρηση   του   κτιρίου  θα   γίνει   μετά  από  10   χρόνια  και   ανά   δεκαετία   ενώ  η   επιθεώρηση  των   εγκαταστάσεων   θέρμανσης   και   δροσισμού  μετά   από   4  χρόνια   και   ανά   τετραετία .   Για   κάθε   υφιστάμενο  κτίριο η   τμήμα   αυτού, επιθεώρηση   θα   γίνεται όταν   αυτό   πρόκειται   να   πωληθεί   η  να   ενοικιασθεί .
ΣΚΟΠΟΣ   ΤΗΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

  1. 1. Η  εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ και συνολικά ).                                               2. Η  ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.                                                                              3. Η  έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  και                                               4. Η  σύνταξη υποδείξεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου .

ΠΟΙΑ   ΕΙΝΑΙ  ΤΑ   ΣΤΑΔΙΑ   ΤΗΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΝΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ανάθεση   από  τον   ιδιοκτήτη-διαχειριστή   στον   επιθεωρητή  της  σύνταξης   της   επιθεώρησης .Κατά  την   ανάθεση    συμφωνούνται   αμοιβαία   οι   υποχρεώσεις   τόσον   του   επιθεωρητού   όσον  και   του   ιδιοκτήτου-διαχειριστή  για  την   διευκόλυνση   της   ενεργειακής   επιθεώρησης.  Διευκρινίζεται    ότι   στο   επιθεωρητή   παρέχεται   η   δυνατότητα   πρόσβασης    στους   εσωτερικούς   χώρους   του   κτιρίου  ,κοινόχρηστους  και   ιδιωτικούς  .
2. καταχώρηση   των   γενικών   στοιχείων  του   κτιρίου   στο  Αρχείο   Επιθεωρήσεων   Κτιρίων  και   επίδοση   Αριθμού  Πρωτοκόλλου  Επιθεώρησης  από   αρμόδια   υπηρεσία  του   Υπουργείου  Περιβάλλοντος , Ενέργειας  και  Κλιματικής   Αλλαγής .
3. επίσκεψη του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο , καταγραφή-επαλήθευση των στοιχείων που του  παραδόθηκαν  από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή   και  συμπλήρωση   του   τυποποιημένου εντύπου   Ενεργειακής  Επιθεώρησης  Κτιρίου.  Ανάλογα   με   το  μέγεθος   του   κτιρίου   και  την   πολυπλοκότητα   των   Η/Μ  εγκαταστάσεων   μπορεί  να   χρησιμοποιηθεί   και   ο   κατάλληλος  μετρητικός   εξοπλισμός  .
4. επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου με την εφαρμογή   συγκεκριμένης  μεθοδολογίας υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου  . Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου (καταναλώσεις για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη.
5. σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου .
6. έκδοση, παράδοση και καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Ο Επιθεωρητής παραδίδει στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου ένα  υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού,. Το Πιστοποιητικό  μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου καταχωρούνται στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, με τον   αρχικό  αριθμό πρωτοκόλλου .

ΤΙ   ΕΙΝΑΙ   Ο   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Είναι   το   πιστοποιημένο  φυσικό   η   νομικό  πρόσωπο   που   είναι  αρμόδιο  για  την   εκτέλεση    των   ενεργειακών    επιθεωρήσεων   και  είναι   εγγεγραμμένο   στο   Μητρώο   Ενεργειακών    Επιθεωρητών .
Η   ιδιότητα  του   ενεργειακού   επιθεωρητή   είναι   ασυμβίβαστη   με   αυτήν   του   μελετητή   η   και   του   κατασκευαστή . Οι   επιθεωρητές   διακρίνονται  σε
1)    ενεργειακός   επιθεωρητής   κελύφους
2)    ενεργειακός   επιθεωρητής   λεβήτων και  εγκαταστάσεων  θέρμανσης   και
3)    ενεργειακός   επιθεωρητής   εγκαταστάσεων  κλιματισμού  .
Επίσης   διακρίνονται    αντίστοιχα   σε   επιθεωρητές   Α’ και  Β’ τάξης .Οι   πρώτοι  μπορούν   να   διενεργούν   επιθεωρήσεις   μόνο   σε   κτίρια   κατοικιών   συνολικού εμβαδού  μέχρι    1000 τμ ενώ   οι   δεύτεροι    σε   κτίρια   κάθε   μεγέθους   και   χρήσης
Ο   ουσιαστικός  ρόλος   του   ενεργειακού   επιθεωρητή   είναι  η  υπόδειξη   εκείνων   των   μέτρων   και  επεμβάσεων   που   θα  οδηγήσουν   στη   μέγιστη   δυνατή   εξοικονόμηση  της   ενέργειας   που  καταναλώνεται   στο   κτίριο .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΚΙΝΗΤΡΑ
Η   υλοποίηση   μεθόδων   και   η   ενσωμάτωση   υλικών   που   θα   οδηγήσουν   στην   εξοικονόμηση    ενέργειας   ,  τόσο  στα   νέα   όσο   και   περισσότερο   στα   παλαιά   κτίρια  ,   είναι  βέβαιο   ότι   απαιτούν   σοβαρές   δαπάνες  από   τους   ιδιοκτήτες   τους .
Συνεπώς   η   χορήγηση , από   το   κράτος ,  κατάλληλων  οικονομικών   κινήτρων ,  με   την   μορφή   σοβαρών   επιδοτήσεων   και     φοροαπαλλαγών   , είναι   απολύτως   αναγκαία   για   να   επιτευχθεί   πραγματική  μείωση   της   καταναλισκόμενης   ενέργειας
Αυτό   είναι   απολύτως   απαραίτητο   ώστε  να   μην  εκφυλλισθεί   η   όλη   διαδικασία   σε   μία   τυπική   και   γραφειοκρατική   ενεργειακή   επιθεώρηση  κτιρίων   και   έκδοση   αντίστοιχων   πιστοποιητικών    αλλά   να   εξελιχθεί   σε   μία   δυναμική   αναπτυξιακή   παρέμβαση    που   θα   βοηθήσει   τόσο  την   εθνική   οικονομία      όσο   και   την   προστασία  και   αναβάθμιση   του  περιβάλλοντος .

Keyword: 
ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2010-02-03 00:55:47
AuthorResource: 

O συντάκτης  του  άρθρου   Νίκος  Ταγαράς  είναι  αρχιτέκτων  μηχανικός . Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά   με  τεχνικά  θέματα  ευρύτερου  ενδιαφέροντος  θα   βρήτε  στην  ιστοσελίδα  http://oiko-domein.blogspot.com κάνοντας  κλικ   εδώ .