ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ-ΨΙΛΙΚΑ

  • Posted on: 24 May 2014
  • By: advice4u
Rating: 
0
No votes yet

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης Νομοθεσίας, βάσει της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) και βάσει της Εγκύκλιου 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 . Οι Δήμοι και οι κοινότητες είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, κυλικείων εντός δημοσίων κτιρίων των οποίων η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου.  Τα Περίπτερα και τα Καταστήματα Ψιλικών τα οποία διαθέτουν,(εκτός των άλλων) προς πώληση τρόφιμα και ποτά εντάσσονται σύμφωνα με την Nέα Υγειονομική διάταξη στις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της κατηγορίας iii «Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο-Επιχειρήσεις Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων».Οι ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α.· Ειδικότερα για τα Περίπτερα με τον Ν. 4093/2012 παρ. ΣΤ 2, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται η χωροθέτηση τους, καθώς και ο περιβάλλον κοινόχρηστος χώρος και η παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης τους, από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. Παράλληλα με τον Ν. 3919/2011 αίρονται τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην άσκηση της συγκεκριμένηςδραστηριότητας, με αποτέλεσμα ο εκάστοτε Δήμος να έχει την δυνατότητα να διευρύνει την χωροθέτησή τους και σε συνδυασμό με την εξελιγμένη και σύγχρονη μορφή αυτών να δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος.· Για τα καταστήματα ψιλικών που διαθέτουν τρόφιμα και ποτά λαμβάνουν άδεια πώλησης τους, από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α(κατόπιν κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών ) μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ,όπου θα αναγράφονται τα προς πώληση είδη(τρόφιμα και ποτά).· Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία , η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων και ποτών στα περίπτερα, χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ανωτέρω άδεια θα πρέπει να αναγράφονται τα προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 1043/80(ΦΕΚ Α΄87).Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθετηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού χώρου κ.λ.π) μπορούν να διαθέτουν ορισμένα από τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο.Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα αναψυκτικά, μπύρες, νερά ,χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην τυροκομικών),ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύμφωνα με την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τα τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες.Επίσης μπορεί να επιτραπεί μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη και η πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.Για την χορήγηση της άδειας πώλησης τροφίμων και ποτών για τα Περίπτερα ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση στην οποία θα επισυνάπτει: Ι) Φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου του και αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο φωτοτυπία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το δικαίωμα μισθώσεώς του.ΙΙ) Σχεδιάγραμμα της διάταξης ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία-καταψύκτες) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση ειδών με αποτυπωμένο αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης. Το διάγραμμα ροής θα είναι απλό και λειτουργικό (παραλαβή, τοποθέτηση προϊόντων που δεν απαιτείται ψύξη, τοποθέτηση προϊόντων που απαιτείται ψύξη, έκθεση προς πώληση).Αναφορικά με τους ειδικούς υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των περιπτέρων:  Επιτρέπεται η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών μέτρων που παραχωρεί ο οικείος Δήμος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θαεγκυμονεί κινδύνους . Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια, ανά είδος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος. Τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Ειδικότερα η θερμοκρασία διατήρησης των προϊόντων σοκολάτας είναι οι 15ο C -21ο C , συνεπώς τα προϊόντα αυτά κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο.  Η διατήρηση των παγωτών πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη υπό σταθερή θερμοκρασία στους -18ο C η οποία θα ελέγχεται συχνά με θερμόμετρα.  Εντός του καταψύκτη των παγωτών απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων Προϊόντων.  Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο σε θερμοκρασία μικρότερη των 6ο C.  Τα εμφιαλωμένα νερά, οι εμφιαλωμένοι και εγκυτιωμένοι χυμοί που δεν διατηρούνται σε ψυγείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό καιδροσερό μέρος.  Τα τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να προέρχονται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.  Τα Περίπτερα καθώς επίσης και τα καταστήματα ψιλικών που έχουν άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη, (όπως όλες ανεξαρτήτως οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών), υποχρεούνται να τηρούν αρχεία τεκμηρίωσης των διαδικασιών.1.Αρχείο προσωπικού το οποίο περιέχει:-Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού-Πιστοποιητικά Υγείας-Πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων2.Αρχείο νερού-Αποδεικτικά στοιχεία τρόπου υδροδότησης (εφόσον χρειάζεται)3.Αρχείο καθαρισμού και απολύμανσης-Πρόγραμμα καθαρισμού-Χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά4.Αρχείο απεντόμωσης –μυοκτονίας-Πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων5.Αρχείο θερμοκρασιών-Παρακολούθηση θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων6. Αρχείο προμηθευτώνΣε περίπτωση παραβάσεων εφαρμόζεται το άρθρο 17 της Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Α, όπως ισχύει.Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα/ψιλικά ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις τουάρθρου 18 της Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967( ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, πουείναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικές διατάξεις.βλέπε και www.advice4u.gr /www.advice-4u.blogspot.gr

DateAdded: 
24/5/2014