ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

  • Posted on: 10 July 2014
  • By: advice4u
Rating: 
0
No votes yet

Το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο εκτός σχεδίου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω:1.Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου, με τυφιστάμενα και μελλοντικά κτίσματα.Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και κτισμάτων(υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου και κτισμάτων.Σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ‘87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.2.Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου.Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.3.Αποτύπωση της τομής των ορίων του γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και αναγραφή στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών.4.Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (Γραμμή αιγιαλού –παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης, οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξηχαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.5.Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσειςχαρακτηρισμού6.Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και χρήσεων γης.7.Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.8.Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή)9.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:•την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83) δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.8.Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού τουΑγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή)9.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:•την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83) τη θέση του γεωτεμαχίου (εντός-εκτός σχεδίου / οικισμού / ΓΠΣ /ΖΟΕ)•Το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983•Το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου( αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει)•το αν εντός του γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα•Το αν εντός του γεωτεμαχίου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα .10.Δήλωσηιδιοκτήτη,όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδωντους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.11.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:•Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων•Το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η Μέθοδος εξάρτησης από αυτό•Τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς,οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.Στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)•ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου12.Υπόμνημα συμβολισμού13.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς)14.Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών15.Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές –Σφραγίδες.Βλέπετε και http://www.advice4u.gr/ , http://www.advice-4u.blogspot.gr/τηλ.2105447421 , mail: info@advice4u.gr

DateAdded: 
10/07/2014