ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ( Απόφαση Γ.622/61/1983 παρ.3 ( Φ.Ε.Κ. 9Β’ /84) )

  • Posted on: 16 July 2014
  • By: advice4u
Rating: 
0
No votes yet

Α. Ο δικαιούχος οικογενειακής στέγης πρέπει να είναι ο κυριος του οικοπέδου για το οποίο χορηγείται η άδεια οικογενειακής στέγης.Β. Το οικόπεδο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και η χρήση κατοικίας να μην αντίκειται στις προβλεπόμενες χρήσεις για την περιοχή από τα ειδικά διατάγματα, η τογενικό πολεοδομικό σχέδιο , η την πολεοδομική μελέτη.Γ. Ότι ο κύριος του οικοπέδου και τα λοιπά μέλη της οικογένειας δεν έχουν στην ίδια πόλη η οικισμό άλλο οικοδομήσιμο η οικοδομημένο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει η μπορεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής ) να ανεγερθεί κατοικία η διαμέρισμα που να επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών στο ίδιο ακίνητο .ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ1. Πλήρης φάκελος οικοδομικής αδείας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/861. Ότι δεν έχει εκδοθεί για τον κύριο του οικοπέδου αλλη άδεια οικογενειακής στέγης ,όπου θα δηλώνονται:α. Τα μέλη της οικογένειας που πρόκειται να κατοικήσουν στο ακίνητο που θα ανεγερθεί.β.Ολα τα τυχόν ακίνητα ( δομημένα η αδόμητα) που κατέχουν ο κύριος και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της επετηρίδας της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, η χρήση και το εμβαδόν τους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση συνιδιόκτητου οικοπέδου .γ .Ότι ο κύριος και τα λοιπά αναφερθέντα μέλη της οικογένειας του είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης η του οικισμού.Σημείωση: Για την περίπτωση πόλης άνω των 25.000 κατοίκων στην παραπάνω δήλωση αναφέρεται πρόσθετα ότι έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον διετία μόνιμης διαμονής για τον κύριο του οικοπέδου , η αν είναι υπάλληλος η δήλωση να συνοδεύεται από βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος μόνιμης απασχόλησης στην πόλη αυτή.3. Οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τα παραπάνω ( φορολογικη δήλωση, ειδοποιήσεις από δημοσίους οργανισμούς η υπηρεσίες , επιταγές ,βεβαιώσεις από σχολείο κ.λ.π. κατα την κρίση τηςαρμόδιας πολεοδομικήςαρχής.4. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ όλα τα παραπάνω μέλη και η συγγενική τους σχέση με τον κύριο του οικοπέδου.5. Αντίγραφο από το η τα υποθηκοφυλακεία της περιοχής όπου πρόκειται να ανεγερθεί η οικοδομή της μερίδας των ενδιαφερομένων ( κυρίου καιλοιπών μελών )6. σε περίπτωση που ζητείται προέλεγχος της μελέτης υποβάλλονται τα εξής:α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/200 εις διπλούν.β. ΚΑΤΟΨΕΙΣ εις τριπλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.γ. ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ εις τριπλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές .δ. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και μηχανικού για ανάθεση και ανάληψη της μελέτης.Παντελής Παπακωνσταντίνου , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971.http://www.advice4u.gr/ , http://www.advice-4u.blogspot.gr/ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: TΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΜΕΡΟΣ 2ο