Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ 2013 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διαδικασίες είσπραξης επιδότησης

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 52970
Rating: 
0
No votes yet

Ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2013 το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο και Υπηρεσίες.
Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει από 25 Φεβρουαρίου έως και 10 Μαίου 2013 (δόθηκε παράταση, αρχικά η προθεσμία έληγε στις 25/04/2013).Συγκεκριμένα ενισχύονται:Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.Και οι νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.Η μικρομεσαία επιχείρηση για να υποβάλει πρόταση για επιδότηση από το ΕΣΠΑ θα πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία μπορεί να εντοπίσει και να κάνει download σε pdf μορφή στο site του ΕΣΠΑ.Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:• Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».• Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».• Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά:Για τις περιφέρειες της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου στις 14/01/2013Για τις υπόλοιπές περιφέρειες και τις Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) κατά την on line υποβολή της Πρότασης.Τα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν ανά Περιφέρεια και ανάλογα με το μέγεθος της ΜΜΕ επιχείρησης και κυμαίνονται από 40% έως 60%.ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ στις τέσσερις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης έως 15.000,00€)4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας5. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας7. Λογισμικό8. Προβολή – Προώθηση9. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες10. Λειτουργικές Δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσειςΕίναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.Τρόποι είσπραξης της εγκεκριμένης Επιδότησης ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ 2013) Α τρόπος:Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μετά τη θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, λαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση.Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €200.000 με 50% επιδότησηΑφού υλοποιήσουμε τις €200.000, μας επιστρέφονται οι €100.000 που αντιστοιχούν στην επιδότηση. Β τρόποςΕίναι δυνατή η λήψη έως δύο (2) ενδιάμεσων καταβολών, κατά την υλοποίηση του 30%-80% του επενδυτικού σχεδίου.Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €200.000 με 50% επιδότησηΕφόσον εξοφλήσουμε τα πρώτα €60.000, μπορούμε να λάβουμε την 1η καταβολή της αντίστοιχης επιδότησης, δηλαδή €30.000.Εξοφλώντας άλλο ένα ποσό π.χ. €80.000, λαμβάνουμε τη 2η καταβολή της αντίστοιχης επιδότησης, δηλαδή €40.000.Εξοφλώντας τα τελευταία €60.000, λαμβάνουμε €30.000. Γ τρόποςΕίναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.Παράδειγμα: έστω επενδυτικό σχέδιο ύψους €200.000 με 50% επιδότησηΚαταθέτουμε την εγγυητική, λαμβάνουμε προκαταβολή €100.000, και μετά υλοποιούμε €100.000, απελευθερώνεται η εγγυητική.Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι:• Μέχρι και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»• Μέχρι και δώδεκα (12) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για την θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ύστερα από αντίστοιχο αίτημα.Στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchising).

Keyword: 
Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ 2013 ΕΣΠΑ 2013 για MME διαδικασίες είσπραξης ΕΣΠΑ
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2013-04-02 01:34:10
AuthorResource: 

VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Αθήνα: Για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ επισκεφθήτε το http://www.vkpremium.gr