Φωτοβολταικα Πρακτικός οδηγός εγκατάστασης

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: 239
Rating: 
0
No votes yet

Εθνικός στόχος της Ελλάδος είναι το 2020 το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται από το σύνολο των πολιτών να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος η κυβέρνηση ώθησε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της χώρας, δίνοντας τους αξιόλογα κίνητρα ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο έργο. Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης για Φωτοβολταικά Συστημάτων μέχρι 10 KWp σε κτίρια λοιπόν δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τέτοιες εγκαταστάσεις επιτρέπονται σε όλη την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, για την Ηπειρωτική χώρα, τα Συνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ορίζεται ως μέγιστη ισχύς τα 10 KWp και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 KWp. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται. Όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, προϋπόθεση επίσης αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η όλη διαδικασία για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι πολύ απλή.
Τα βήματα είναι τα εξής:
Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ
Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη χωροθέτησης από κάποια τεχνική εταιρία που ειδικεύεται στον τομέα. Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο.
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ
Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται 2
υπεύθυνες δηλώσεις του κύριου του φωτοβολταϊκού και του υπεύθυνου μηχανικού.
Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή ).
Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού
Στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός).
Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ.
Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης.
Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Τα πρόγραμμα έχει ισχύ 25 χρόνια μέσω της ειδικής σύμβασης με τη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 0,55 €/kWh. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Η Είσπραξη των εσόδων γίνετε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ χωρίς να απαιτείται έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία και έκδοση τιμολογίου ενώ ταυτόχρονα ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι. Επίσης τα έσοδα από την εγκατάσταση δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο μπορεί να γίνει σε δώματα, σε στέγες, σε στέγαστρα, σε προσόψεις, σε σκίαστρα, σε αποθήκες και σε χώρους στάθμευσης ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται ειδική άδεια εργασιών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
Σε ένα συνηθισμένο τύπο στέγης 80 τ.μ. ή ενός δώματος 150 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 10 kW. Για την βέλτιστη απόδοση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων απαιτείται νότιος προσανατολισμός και κλίση περίπου στις 30 μοίρες από το οριζόντιο επίπεδο. Απόκλιση από τον νότο προς την ανατολή και την δύση φέρει απώλειες τις τάξης 7-8%. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί στα 35,000 – 40,000 € και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW εγκαταστημένων Φωτοβολταϊκών πλαισίων παράγει κατά μ.ο. 1.350 kWh/ ετησίως στην Ελλάδα). Να σημειωθεί ότι το μ.ο. προκύπτει και από τις μέρες χωρίς ηλιοφάνεια όπου το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται στα γύρω στα 7,500 ευρώ όταν τα ετήσια έξοδα μίας τετραμελούς οικογένειας υπολογίζονται στα 2,000 - 2,500 ευρώ. Οπότε η απόσβεση πραγματοποιείται περίπου στα 5-6 χρόνια, με διάρκεια ζωής της εγκατάστασης τα 25 έτη.
Επίσης σημαντικό ρόλο σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει η ποιότητα της εγκατάστασης. Για αυτό είναι ουσιαστικό να γίνετε χρήση επώνυμων και ποιοτικών υλικών τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την 25ετή καλή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Η παραγγελία είναι θέμα προσωπικής απόφασης ύστερα από τις συμβουλές ειδικευμένων μηχανικών.
 
Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση

1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων

2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων

3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος (υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας)

4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
(για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός)

5. Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)

6. Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνετε η ακριβής θέση τοποθέτηση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων

7. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:
α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης
β) Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κλπ)
μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας
γ) Κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Ε.
μόνο προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες
δ) Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος
ε) Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή

Keyword: 
φωτοβολταικα οδηγος εγκαταστασης allaboutgreenenergy
DateUpdated: 
NULL
DateAdded: 
2011-11-11 18:04:29
AuthorResource: 

Φωτοβολταικά AllAboutGreenEnergy